با توجه به اطلاعيه منتشره مورخ 1396/1/21 موضوع اعلام نتيجه آزمون استخدامي 1395/8/21 وزارت آموزش و پرورش، بدين‌وسيله به اطلاع آن گروه از داوطلباني كه در تاريخ فوق براي آن ها كارنامه مشروط صادر شده است، مي رساند،كه نتايج آزمون مربوطه مشخص و كارنامه مجدد براي داوطلبان صادر شده است.
بنابراين داوطلبيني كه براي آن ها كارنامه "قبولي" صادر گرديده است، بايستي در اسرع وقت جهت انجام ساير مراحل استخدامي به اداره كل آموزش و پرورش استان ذيربط مراجعه نمايند.