كار118 كار118 .

كار118

استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در استان بوشهر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر در راستاي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه‌هاي بهداشت طبق مفاد تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل اجرايي پذيرش بهورز مصوب هيات امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در نظر دارد 54 نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومي، تخصصي، مصــــاحبه و گزينش جهت پذيرش رشته شغلي بهورزي به صورت قرارداد كار معين با شرايط مربوطه استخدام نمايد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ تير ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۰۸:۵۴ توسط:كار118 موضوع:

نتايج آزمون استخدامي بانك تجارت اعلام شد

تيم كار118، با آرزوي موفقيت براي شما عزيزان در آزمون استخدامي بانك تجارت، بدين وسيله به اطلاع مي رساند ، كارنامه آزمون استخدامي منتشر شد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ تير ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۵۸:۳۸ توسط:كار118 موضوع:

استخدام بانك خاورميانه در بخش امور بين الملل در سال 96

بانك خاورميانه به منظور تأمين و تكميل سرمايه انساني در بخش امور بين‌الملل از واجدين شرايط ذيل دعوت مي‌كند فرم درخواست همكاري را در وب سايت بانك تكميل نمايند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ تير ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۰:۴۹ توسط:كار118 موضوع:

استخدام وكيل در شركت تامين انديش پارس

شركت تامين انديش پارس (وابسته به بانك پارسيان) جهت تامين نيروي انساني اقدام به جذب وكيل با شرايط ذيل در تهران مي نمايد.

  • جنسيت مرد/ زن
  • شهرستانهاي مورد نظر : شيراز- آمل - هرمزگان - لرستان - اراك - اردبيل - خراسان جنوبي- سيستان بلوچستان - هرمزگان - كرمان –اهواز- كردستان
  • مستقر در محل اشتغال
  • داراي سابقه كار بانكي
  • وكيل پايه يك دادگستري
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ تير ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۸:۴۹ توسط:كار118 موضوع:

تمديد مهلت ثبت نام و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي در سال 1396

بنا به اطلاعيه مورخ 96/3/24 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال 1396، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ 96/4/11 نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. بنابراين كليه متقاضيان‌، ضرورت دارد كه تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام و همچنين مندرجات اين اطلاعيه و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۱۷:۳۵ توسط:كار118 موضوع:

استخدام درجه دار و امدادگر در نيروي زميني ارتش

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران از نيروي هاي درجه دار و امدادگر آقا با مدرك تحصيلي ديپلم و محدوده سني بين 17 الي 20 سال به صورت 5 سال پيماني با شرايط ذيل از طريق آزمون علمي دعوت به همكاري مي نمايد:

الف) شرايط عمومي

1)متدين به دين اسلام

2 ) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

3) معتقد به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها

4) نداشتن محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران

5) نداشتن محكوميت به محروميت از خدمات دولتي...

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۳۸:۱۶ توسط:كار118 موضوع:

استخدام چهارمين آزمون دستگاه هاي اجرايي در سال 96

ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه (1396 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺗﻌﺎرﯾﻒ:

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ: ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۳۶:۲۹ توسط:كار118 موضوع:

استخدام 4 رديف شغلي در شركت آرين موتور نمايندگي ميتسوبيشي

  

 

 

 

 

 

شركت آرين موتور (نمايندگي ميتسوبيشي) جهت تكميل كادر پرسنلي خود اقدام به جذب نيرو براي 4 رديف شغلي در تهران نموده است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۵۰:۲۲ توسط:كار118 موضوع:

استخدام 4 رديف شغلي در گروه صنعتي كراس چرخ

گروه صنعتي كراس چرخ جهت تكميل كادر خود در 4 رديف شغلي در تهران دعوت به همكاري مي نمايد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۴۶:۰۹ توسط:كار118 موضوع:

استخدام 3 رديف شغلي در گروه صنايع برق و انرژي صبا


گروه صنايع برق و انرژي صبا جهت تكميل كادر پرسنلي خود در 3 رديف شغلي در تهران دعوت به همكاري مي نمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۴۳:۲۷ توسط:كار118 موضوع: