كار118 كار118 .

كار118

تمديد مهلت ثبت نام و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام در چهارمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي در سال 1396

بنا به اطلاعيه مورخ 96/3/24 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال 1396، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ارائه مي‌گردد. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ  براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ 96/4/11 نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. بنابراين كليه متقاضيان‌، ضرورت دارد كه تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام و همچنين مندرجات اين اطلاعيه و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۱۷:۳۵ توسط:كار118 موضوع:

استخدام درجه دار و امدادگر در نيروي زميني ارتش

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران از نيروي هاي درجه دار و امدادگر آقا با مدرك تحصيلي ديپلم و محدوده سني بين 17 الي 20 سال به صورت 5 سال پيماني با شرايط ذيل از طريق آزمون علمي دعوت به همكاري مي نمايد:

الف) شرايط عمومي

1)متدين به دين اسلام

2 ) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

3) معتقد به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها

4) نداشتن محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران

5) نداشتن محكوميت به محروميت از خدمات دولتي...

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۳۸:۱۶ توسط:كار118 موضوع:

استخدام چهارمين آزمون دستگاه هاي اجرايي در سال 96

ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه (1396 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺗﻌﺎرﯾﻒ:

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ: ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۳۶:۲۹ توسط:كار118 موضوع:

استخدام 4 رديف شغلي در شركت آرين موتور نمايندگي ميتسوبيشي

  

 

 

 

 

 

شركت آرين موتور (نمايندگي ميتسوبيشي) جهت تكميل كادر پرسنلي خود اقدام به جذب نيرو براي 4 رديف شغلي در تهران نموده است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۵۰:۲۲ توسط:كار118 موضوع:

استخدام 4 رديف شغلي در گروه صنعتي كراس چرخ

گروه صنعتي كراس چرخ جهت تكميل كادر خود در 4 رديف شغلي در تهران دعوت به همكاري مي نمايد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۴۶:۰۹ توسط:كار118 موضوع:

استخدام 3 رديف شغلي در گروه صنايع برق و انرژي صبا


گروه صنايع برق و انرژي صبا جهت تكميل كادر پرسنلي خود در 3 رديف شغلي در تهران دعوت به همكاري مي نمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۴۳:۲۷ توسط:كار118 موضوع:

استخدام وزارت نيرو - شركتهاي آب و فاضلاب شهري در سال 96


شركت هاي آب و فاضلاب شهري زير مجموعه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و وزارت نيرو، در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي ، تعداد 271 نفر از فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه هاي برتر را از پس از انجام مصاحبه استخدامي و گزينش درصورت دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي ذيل و كسب امتيازات لازم در مصاحبه، استخدام مي نمايد.

الف) شرايط عمومي استخدام شركت هاي آب و فاضلاب شهري :

 • داشتن تابعيت ايران
 • انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي داوطلبان مرد
 • عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
 • نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
 • داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند
 • اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • احترام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي
 • احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد گزينش
 • عدم منع قانوني جهت استخدام
 • كسب امتيازات لازم در مصاحبه هاي استخدامي
جهت كسب اطلاع بيشتر اينجا كليك نماييد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۳۹:۰۹ توسط:كار118 موضوع:

اطلاعيه درخصوص زمان ثبت نام و برگزاري چهارمين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1396

به دنبال اطلاعيه منتشر شده در تاريخ 26 ارديبهشت ماه سال 1396، به اطلاع كليه داوطلبان چهارمين آزمون استخدامي براي دستگاه هاي:

 • وزارت آموزش و پرورش
 • بانك سپه
 • بانك مسكن
 • سازمان حسابرسي...
جهت كسب اطلاع بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۲۴:۲۳ توسط:كار118 موضوع:

استخدام كارشناس همراهي مشتريان در شركت آسان پرداخت-آپ

شركت آسان پرداخت-آپ از نيروي كارشناس همراهي مشتريان با مدرك حداقل فوق ديپلم IT , ICT و كامپيوتر ، داراي روابط عمومي بالا و فن بيان مناسب در تهران دعوت به همكاري مي نمايد.

محل كار : پارك علم و فناوري پرديس

مزايا : محيطي پويا و فعال براي جوانان جوياي كار به ويژه در شرق تهران همراه با آموزش رايگان و سرويس رفت و آمد

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۲۳:۰۴ توسط:كار118 موضوع:

استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش در سال 96

قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبيا(ص) ارتش به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود، ازبين دارندگان مدرك ديپلم جهت آموزشگاه نظامي به صورت پيماني (5 ساله) داوطلب پسر مي پذيرد.
الف) شرايط استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش
شرايط عمومي:

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 • متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي
 •  نداشتن سوء پيشينه كيفري،سياسي و اخلاقي
 • عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر
 • داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان (حداقل قد160 سانتيمتر)
 • موفقيت در آزمايش هاي ورودي(علمي،روان سنجي، معاينات ، آمادگي جسماني و مصاحبه‌هاي حضوري )
 • با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش داوطلبان بايد مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشي مجرد باقي بمانند
 • تعيين محل خدمت بر اساس نياز سازمان خواهد‌بود
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۲۰:۴۲ توسط:كار118 موضوع: